امسال با هدف اتصال ۵ مرکز و دو خط اصلی ۵۱۶ کیلومتر ریل گذاری شده که این میزان ۳ برابر میانگین در کشور است.