قهرمانی مدیرکل دفتر امورروستایی و شوراهای اسلامی استانداری آذربایجان غربی در این همایش از تغییر رویکرد دهیاریهای استان خبر داد و گفت :

در سالهای گذشته رویکرد دهیاریهای استان همایش آموزش توانمند سازی دهیاریهای استان در خویاغلب عمرانی بود ،امااز امسال دهیاران باید در زمینه توسعه اقتصادی ،فرهنگی و گردشگری روستاها هم فعالیت کنند مدیرکل دفتر امور روستایی وشوراهای اسلامی استانداری آذربایجان غربی از تاسیس ۹۳ دهیای جدید در استان هم خبر داد و گفت : ۷۰ میلیارد تومان اعتباربرای عمران روستاها در بین دهیاریهای استان تا آذرماه امسال توزیع می شود در آذربایجان غربی از مجموع ۱ میلیون ۱۱۷ هزار نفر جمعیت روستایی ۶/۹۴ زیر پوشش خدمات دهیاریها ی استان قرار دارند