عملیات لكه گیری...
عملیات لکه گیری معابر و جدول گذاری در سطح شهر

لکه گیری انتهای خیابان امیر کبیر و کوچه های اطراف

جدول گذاری خیابان اشرفی اصفهانی