عملیات تعریض و ...
عملیات تعریض و آسفالت ریزی بزرگراه علامه

شیخزین العابدین سلماسی ( جاده سلماس - ارومیه )