بازدید مسئولین...بازدید مسئولین...بازدید مسئولین...بازدید مسئولین...بازدید مسئولین...بازدید مسئولین...بازدید مسئولین...
بازدید مسئولین شهر از مراحل ساخت إلمان یادمان شهدا

بازدید از مراحل ساخت إلمان یادمان شهدا با حضور فرمانداری محترم ، اعضای محترم شورای شهر سلماس ، سرپرست شهرداری و مسئولین شهری انجام شد.

/