نصب تابلوهای...نصب تابلوهای...نصب تابلوهای...نصب تابلوهای...
نصب تابلوهای کوی مجاز شهروند(تفکیکی شهرداری)


نصب تابلوهای کوی مجاز شهروند(تفکیکی شهرداری) جهت جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی