مراسم پرده...مراسم پرده...مراسم پرده...مراسم پرده...مراسم پرده...مراسم پرده...
مراسم پرده برداری از إلمان یادمان شهداء


مراسم پرده برداری از إلمان یادمان شهداء ، همزمان بایادواره شهداء دانشجو توسط شهرداری سلماس