مرزبانان در در پست کنترلی گمرک بازرگان در اجرای طرحهای مبارزه با قاچاق کالا ، محموله قاچاق نقره کشف کردند .