به نقل از خبرگزاری آنا

صفویه احیاگر نام و فرهنگ ایران و مروج مذهب اهل بیت بودند

رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تاریخ باید تبیین شود تا ما و آیندگان اشتباهات گذشتگان را تکرار نکنیم و اعمال مثبت آن­ها را در پیش بگیریم، تاریخ سیاسی ایران گسست‌­هایی دارد، اما تاریخ فرهنگی ایران پیوسته است.

دکتر علی shy;اکبر ولایتی در ویژه shy;برنامه shy;ای با عنوان بازخوانی سیاست shy; های تمدن shy;ساز صفویه از مجموعه برنامۀ ایران ، اظهار داشت: وضع کنونی و آیندۀ هر کشوری مبتنی است بر تاریخ آن کشور، و تاریخ، در حقیقت، آینه shy; ای است که می shy; توان با عبرت گرفتن از آن، آیندۀ خودمان را ساخت.

در گذشته، اگر تاریخ ما بخش shy; های افتخارآمیزی دارد که دارد و کم هم نیست و مشکلاتی هم داشته، باید آن را تبیین بکنیم تا ما و آیندگان اشتباهات گذشتگان را تکرار نکنیم و اعمال مثبت آن shy;ها را در پیش بگیریم.

تاریخ سیاسی ایران گسست shy;هایی دارد، اما تاریخ فرهنگی ایران پیوسته است.

بدون اغراق ما چیزی در حدود ده shy; هزار سال تاریخ داریم که بخشی از آثار آن مکتوب است و بخشی، آثار به shy;جا مانده از آن سال shy;ها است.

وی ادامه داد: من کشوری را نمی shy;شناسم که تاریخ فرهنگش بیش از ایران باشد.

البته چین، بین shy; النهرین و هند به لحاظ عمق فرهنگ در تاریخ، قابل مقایسه با ایران هستند.

اما دربارۀ تاریخ سیاسی، این پیوستگی وجود نداشته است و گسست shy; هایی در سراسر تاریخ ایران دیده می shy;شود.

این مطلب مهمی است و باید این مطلب را تبیین کرد که اگر دورۀ صفویه از تاریخ ایران برداشته بشود، ما بعد از اسلام چیزی به نام ایران و تاریخ سیاسی ایران نخواهیم داشت؛ البته تاریخ فرهنگی ایران برجای خواهد ماند.

رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی اضافه کرد:بعد از تشرف ایرانیان به دین اسلام، حکومت shy; های اموی و بعد، عباسی بر ایران مسلط شدند.

این shy;ها مدعی خلافت پیامبر اکرم (ص) بودند، در حالی shy;که اعمال شان ضد اسلام بود.

مردم ایران در مقابل هر دوی این shy;ها ایستادند؛ هم بنی shy; امیه را ساقط کردند و هم بنی shy;عباس را ساقط کردند.

بنی shy;عباس با فکر ایرانی خواجه نصیرالدین طوسی و توسط هولاکوخان منقرض شد.

بعدها همین ایرانی shy;ها در مقابل عثمانی هم که مدعی خلافت پیامبر اکرم (ص) بود ایستادند.

ایرانی shy;ها تنها راه نجات را راه اهل shy; بیت (علیهم shy;السلام) می shy;دانستند.

نکتۀ مهم این است که در طول تاریخ ایران در دورۀ اسلامی، هیچ shy;کدام از حکومت shy;هایی که پیش از صفویه، در ایران به قدرت رسیدند نه مدعی احیای ایران شدند و نه چنین تدارکی کردند؛ مثلاً غزنویان نگفتند ما پادشاه ایرانیم، سلجوقیان همین shy;طور، خوارزمشاهیان همین shy;طور و دیگران.

اما مدعای اصلی صفویه این بود که ما می shy;خواهیم ایران را احیا کنیم.

در این راه، دو فاکتور مهم را به کار گرفتند: یکی بخشی از تاریخ اسطوره shy;ای ایران را که با عقاید اسلامی در تعارض نباشد ترویج کردند و دیگری اسلام ناب را که از نظر شیعیان همان اسلام اهل بیتی است تقویت کردند.

وی گفت: از این نظر، صفویه کارِ کارستانی کردند.

حتی پادشاهان صفویه در بسیاری از موارد که مصالح اسلام و تشیع اقتضا می shy;کرد، از نظرات خود صرف shy; نظر می shy;کردند و از ملا احمد اردبیلی، از محقق کرکی، از شیخ بهاءالدین جبل عاملی، از میرفندرسکی، از میرداماد، تبعیت می shy;کردند.

این shy;ها علمایی بودند که تکیه shy;شان بر مردم بود؛ یعنی در دولت صفویه برعکس دولت عثمانی عمل می shy;شد زیرا در عثمانی، شیخ shy;الاسلام را سلطان عثمانی انتخاب می shy;کرد، اما در ایران عهد صفوی، حکم پادشاهیِ شاه صفوی را عالمی چون محقق کَرَکی تنفیذ می shy;کرد و بخشی از اختیارات خود را به عنوان ولی فقیه در غیبت امام زمان (عج) را به شاه صفوی واگذار می shy; کرد.

مجموعه shy;برنامۀ ایران گفت وگویی علمی میان کارشناسان برنامه و دکتر علی shy; اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین shy;الملل و رئیس هیأت مؤسس و امنای دانشگاه آزاد اسلامی، با موضوع ایران و هویت ایرانیان است که هر هفته از شبکۀ دوم سیما پخش می shy; شود.