کارگاه آموزشی شناسایی و ردیابی موجودات زنده تغییر یافته ژنتیکی و محصولات تراریخته توسط مرجع ملی ایمنی زیستی و با هدف هماهنگی دستگاههای مختلف برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری سلماس آنلاین ، این کارگاه آموزشی با هدف توانمندسازی و هماهنگی دستگاههای مختلف جهت ردیابی و شناسایی موجودات زنده تراریخته و با شرکت نمایندگانی از جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی بهزاد قره یاضی، مرجع ملی ایمنی زیستی، به تشریح پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا و تعهدات جمهوری اسلامی ایران در حوزه محصولات تراریخته پرداخت.

روش­های شناسایی و ردیابی موجودات زنده تراریخته و استاندارد محصولات تراریخته از سرفصل های آموزشی این کارگاه بودند که توسط مطهره محسن پور، عضو هیئت علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و فهیم دخت مختاری، مدیر گروه میکروبیولوژی پژوهشکده غذایی کشاورزی و عضو هیات علمی سازمان ملی استاندارد، ارائه شد.

دوره های آتی کارگاه آموزشی شناسایی و ردیابی موجودات زنده تغییر یافته ژنتیکی نیز توسط مرجع ملی ایمنی زیستی برگزار خواهد شد.