به تازگی دوچرخه ای ساخته شده که می توان با آن روی برف اسکی کرد.

به گزارش خبرگزاری سلماس آنلاین ، به تازگی دوچرخه ای مخصوص برف به نام Sno-Go ساخته شده است.

استفاده از این دستگاه بسیار راحت است و افراد غیر حرفه ای هم می توانند با آن اسکی کنند.