اگزواسکلتونی برای افراد معلول ساخته شده که کاربر با پوشیدن آن می تواند دوباره راه برود و کارهای روزمره خود را انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری سلماس آنلاین ، اگزواسکلتونی به نام ReWalkساخته شده که به افراد معلول اجازه می دهد به جای نشستن روی صندلی چرخدار، راه بروند.

هنگامیکه کاربر این گجت را به تن کند و به جلو خم شود، می تواند راه برود.

کاربر حتی قادر است با این اگزواسکلتون از پله ها بالا و پایین برود و کارهای روزانه خود را انجام دهد.