آيين تجليل از منتخبين استاني مسابقات قرآن،عترت ونماز برگزار شد.