نیروی انتظامی آذربایجان غربی هفته پرکاری را پشت سر گذاشت .