محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری خود درباره آزادی نازنین زاغری گفت: این پرونده در قوه قضائیه مطرح است که دستگاه های امنیتی و قضایی وظایف خود را انجام داده اند.


به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: ما یکسری مطالباتی از انگلیس داریم که هیچ ربطی به این پرونده ندارد.

در گذشته هم مطالباتی از آمریکا داریم و داشته ایم که بخشی از آن ها وصول شده است.