پارک ملی دریاچه های پلیتویک از ۱۶ دریاچه تشکیل شده و یکی از مکان های توریستی قدیمی در کرواسی است که زیبایی های عجیبی دارد.


به گزارش فارس، پارک ملی دریاچه های پلیتویک از ۱۶ دریاچه تشکیل شده و یکی از مکان های توریستی قدیمی در کرواسی است.

این دریاچه ها توسط سه کوهستان بزرگ محاصره شده اند و آب آنها نیز از همین کوهستان ها تامین می شود.

این دریاچه ها همچنین زیستگاه طبیعی گرگ ها و گوزن هایی است که برای رفع تشنگی به این دریاچه روی می آورند و همین موجب شده تا سالیانه بیش از یک میلیون گردشگر از سراسر جهان برای دیدن این پارک به این منطقه سفر کنند.