حبیب رهگذر ۳۰ ساله - تروما (مصدوم)

عبدالرضا لطفی ۳۲ ساله - سوختگی ۷۰ % (مصدوم)

اصغر جهاندیده - ۳۹ ساله (فوتی)

مسعود پورحسینی - ۳۰ ساله (فوتی)

مشخصات فرد فوت شده سوم تا کنون اعلام نشده است.