زیباترین هتل جهان به دلیل برجسته شدن آن در افق شهر کبک کانادا، این لقب را گرفته است.

منبع: بهداشت نیوز