یوسف سیدی بازیکن گسترش فولاد به علت حمله قلبی در بیمارستان بستری شد.

منبع: نامه