بر اثر فوران کوه مایون در فیلیپین و خروج گدازه و خاکستر از این آتشفشان بسیاری از ساکنان محلی مجبور به تخلیه منازل خود شدند.

کوه مایون با ۲/۴۶۳ ارتفاع از از اوت ۲۰۱۴ - (مرداد ۹۲) تاکنون فعال شده و در حال گدازه‌ پراکنی است.