پنجشنبه است آنهايي كه مهلت دنيايشان تمام شده در آن سوي مرزهاي مرگ، منتظر فاتحه اي از طرف منو تو هستند

دريغ نكنيم آن را از تمام اموات مخصوصاً آنهايي كه حق به گردن ما دارند rlm;

_________________________________________

پنجشنبه که میشود

lrm;یاد کسانی که

lrm;هرگز تکرار نمی شوند

lrm;وهیچ حضوری

lrm;جبران نبودنشان رانمیکنند

lrm;دردلمان بیدادمیکند

lrm;باهدیه فاتحه وصلوات

lrm;روحشان راشاد کنیم

_________________________________________

rlm; lrm;پنجشنبه است

rlm; lrm;دلمان گرم به خاطره

rlm; lrm;پدرهایی که نیستند

rlm; lrm;مادرهایی که رفته اند

rlm; lrm;شهدا بیوارثان بدوارثان

rlm; lrm;باهدیه ای به زیبایی

rlm; lrm;فاتحه و صلوات

rlm; lrm;دلشان را شاد کنیم

_________________________________________

lrm;به قبرستان گذر کردم صباحی

lrm;شنیدم ناله و افغان اهی

lrm;شنیدم کله ای با خاک میگفت...

lrm;که این دنیا نمی ارزد به کاهی...

lrm;نثار روح گذشتگان صلوات وفاتحه ای بخوانیم

_________________________________________

پنجشنبه و

یاد آدم های رفته

پنجشنبه و

عکس های یادگاری

دلتنگی های اجباری

پنجشنبه و

دوست داشتن های زیاد

پنج شنبه و فاتحه و صلوات

روحشون شاد

_________________________________________

پنج شنبه ست.

..

مسافران بهشتی

آن سو چشم به راه هدیه

چیز زیادی نمیخواهند

فاتحـه و صلوات کافیست

روحشان شاد

یادشان گرامی

_________________________________________

پنجشنبه

به رسم کهن،یادمیکنیم از آنها که وقت و مکانشان از ما جداست

به یاد آن عشق های باربسته

فاتحه ای ره توشه میکنیم

_________________________________________

پنج شنبه است

یاد کنیم از گذشتگان

با نثار کردن فاتحه وصلوات

برای شادی روح آنها

كه جايشان هميشه

در كنار ما خالیست

روحشان شاد یادشان گرامی

_________________________________________

پنجشنبه است

همان روزی که دل میگیرد

روزی که دل,دلتنگ میشود

واسه عزیزانی که

در کنار ما نیستند

روحشون شاد و یادشون گرامی

با ذکر صلوات و فاتحه

_________________________________________

۵شنبه است

ثانیه هایمان بوےدلتنگےمیدهد

چه مهمانان ساکتی

هستند رفتگان

نه بدستی

ظرفی آلوده میکنند

نه به حرفی دلی را

تنها به فاتحه قانعند

_________________________________________

روز پنج شنبه

روزدرگذشتگان

روزخیرات

روزخواندن قران

و فاتحه وصلوات برای اموات

خدایا

مسافران بهشتی

مارا ببخش وبیامرز

آمین

_________________________________________

ا هم گذشتگان فردا هستیم...

امروز که هستیم با صلوات و فاتحه و خیرات

یادی کنیم از گذشتگان

تا فردا نیز دیگران یادی کنند از ما

_________________________________________

پنجشنبه است

یک دانه شمع

یک شیشه گلاب

چه ملاقات

ساده ای دارند رفتگان

روحشون شاد و یادشون گرامی

شادی روح رفتگان فاتحه و صلوات

_________________________________________

پنج شنبه،شاخه گلی

با ذکر فاتحه وصلوات

بفرستیم برای تموم آنهایی

که دربین ما نیستند

ولی دعاهاشون،هنوزکارگشاست

یادشون همیشه در دل ماست